Terms of service

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

De webshop, toegankelijk via het adres www.fushingcosmetics.com, hierna genoemd “Webshop”, is eigendom van LCen BV met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Kerkstraat 108, met ondernemingsnummer BE 0662.557.114 hieronder vermeld als FU_SHING COSMETICS.

Telefoonnummer: 0496 23 38 60
E-mailadres: laurence@fushingcosmetics.com

 

Artikel 2: Definities

2.1. Verkoper: FU_SHING COSMETICS (handelsnaam van LCen BV met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Kerkstraat 108)
2.2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door FU_SHING COSMETICS op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
2.3. Consument: iedere natuurlijke persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door FU_SHING COSMETICS op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
2.4. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen FU_SHING COSMETICS en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
2.5. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door FU_SHING COSMETICS op de website.
2.6. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via www.fushingcosmetics.com
2.7. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van FU_SHING COSMETICS en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van FU_SHING COSMETICS als webwinkelier aan u als Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen FU_SHING COSMETICS en u als Consument.
3.2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vraagt FU_SHING COSMETICS u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als FU_SHING COSMETICS opmerkt dat de bestelling werd geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
3.3. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, bezorgen we u een kopie van Algemene Voorwaarden samen met de bevestiging van uw bestelling, of ten laatste bij de levering, en dit in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken.
3.4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3.5. FU_SHING COSMETICS behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik nog te wijzigen en/ of aanvullen voor toekomstige bestellingen.

3.6. De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, laat de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige clausules of het overige gedeelte onverlet. FU_SHING COSMETICS behoudt zich het recht voor om de ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.
3.7. Door het gebruik van de webshop van FU_SHING COSMETICS en/ of het plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 4. Bestelling en levertijd

4.1. De online betalingen gebeuren via beveiligde methodes. De Verkoper kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden bij misbruiken.
4.2. Onze producten worden geleverd via BPOST & GLS. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. De indicatieve levertermijn bedraagt 3-5 werkdagen. De Verkoper zal naar best vermogen de aangeduide leveringstermijnen respecteren. Deze termijnen worden nochtans slechts opgegeven ten indicatieven titel. In geen enkel geval heeft de koper recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.
4.3. De Koper zal de Verkoper binnen de 48 uur op de hoogte brengen bij beschadiging (na ontvangst) en eventuele niet-ontvangst van de goederen. Klachten dienen per aangetekend schrijven toe te komen bij de Verkoper binnen de 8 dagen na levering. Wanneer gebreken van de koopwaar erkend worden, kan dit alleen aanleiding geven tot vervangen, en niet schadevergoeding.
4.4. Leveringen worden gedaan op het leveringsadres dat de Koper opgeeft in zijn bestelling.

Artikel 5: Terugneming en terugbetaling

5.1. Indien de Koper wenst af te zien van de aankoop na levering, dient hij de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via mail, info@fushingcosmetics.com binnen de 14 dagen na aankoop. Elke herroeping die niet volgens de regels en de termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, kan door FU_SHING COSMETICS worden geweigerd en ontslaat FU_SHING COSMETICS van elke mogelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de Koper.
5.2. De Goederen dienen dan teruggezonden te worden naar LCen BV met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Kerkstraat 108 (België). De Goederen dienen nog steeds verpakt te zijn in hun originele verpakking (zowel karton als plastiek) en dienen ongebruikt te zijn.
5.3. De verzendkosten voor terugzending van de producten van de Koper naar de Verkoper zijn steeds voor rekening van de Koper.
5.4. Bij ontvangst van de teruggezonden, ongebruikte producten zal de originele verpakking gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, zal het verschuldigde bedrag terug overgemaakt worden aan de Koper via dezelfde rekening waarmee de betaling gebeurde bij de bestelling.
5.5. Bij beschadiging van de verpakking zal de Koper op de hoogte gebracht worden via mail door de FU_SHING COSMETICS. De koper kan dan geen beroep doen op terugbetaling van de producten. De producten zullen dan gedurende 14 dagen ter beschikking blijven van de koper bij LCen BV met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Kerkstraat 108 (België).  of op vraag van de Koper terug overgemaakt worden naar het leveringsadres mits het eerst opnieuw betalen van de verzendkosten door de Koper aan de Verkoper.

Artikel 6: Producten, prijzen & eigendomsvoorbehoud

6.1. De producten die verkocht worden via de ondernemer zijn allemaal originele producten die voldoen aan de nodige veiligheidsvoorschriften en wettelijke verplichtingen.
6.2. De prijzen en aanbiedingen zijn enkel geldig op de dag dat ze aangeboden worden via de Verkoper en zolang de voorraad strekt. De prijzen worden steeds aangegeven in euro (€) en inclusief BTW. De aangegeven prijzen houden geen rekening met eventuele leveringskosten en belastingen.
6.3. Indien een product niet meer voorradig is zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte brengen binnen de 3 werkdagen.
6.4. Indien een product niet meer voorradig is zal de Koper de keuze krijgen om zijn aankoop te annuleren of om een ander product (van dezelfde prijs) te laten naleveren. Bij annulering zal de Verkoper het verschuldigd bedrag terug overmaken aan de Koper.

6.5. FU_SHING COSMETICS behoudt de exclusieve eigendom van alle door haar geleverde goederen tot alle bedragen die uit hoofde van de levering door de Koper aan FU_SHING COSMETICS verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van laattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, verwijlintresten en kosten, integraal voldaan zijn. Zo lang op de goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is de Koper niet gerechtigd om de goederen te verwerken of te vervreemden.

6.6. De klant is gehouden tot alle bijkomende belastingen en heffingen. LCen BV is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten geheven door derden.

Artikel 7: Gegevens van de koper

7.1. Door gebruik te maken van de webshop www.fushingcosmetics.com stemt de koper in met het verzamelen en het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens maar dan enkel in het kader van koopwarenbeheer. Deze gegevens worden opgenomen in de databank van FU_SHING COSMETICS.

7.2. De Koper heeft steeds het recht om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit het bestand van de Verkoper. Hij dient daarvoor een aanvraag te versturen via mail.

7.3. FU_SHING Cosmetics verwerkt in het kader van de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten de persoonlijke gegevens die aan ons ter beschikking werden gesteld door deze in te geven op de website of de gegevens die automatisch werden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt, afhankelijk van uw gebruik van de website:

 • Voornaam en familienaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Bankrekeningnummer
 • Informatie over jouw activiteiten op onze website
 • Browserinformatie
 • Andere persoonlijke gegevens die u ons op een actieve manier bezorgt, bijvoorbeeld door een account aan te maken, via e-mail, via brief en/of via de telefoon.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

7.3. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met volgende doelen:

 • Om uw registratie en/of betaling te verwerken na het plaatsen van een bestelling.
 • Om u te kunnen contacteren via e-mail of telefoon indien dit nodig is om de dienst die u gekozen hebt te kunnen uitvoeren.
 • Om u de goederen en diensten te kunnen bezorgen die u aangekocht hebt.
 • Om u te informeren over (wijzigen aan) diensten en producten die u eerder hebt aangekocht. Hiervoor kan u zichzelf steeds uitschrijven via de link in de e-mail.
 • Om u nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zichzelf hebt ingeschreven.
 • Om een account aan te maken nadat u zichzelf hebt ingeschreven.

 

7.4. Persoonlijke gegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden. Deze termijn is afhankelijk van het doel waarvoor we die persoonlijke gegevens ontvangen hebben of van de wettelijke verplichte bewaartermijn die eventueel van toepassing is.

7.5. Uw persoonlijke gegevens worden alleen met zakelijke partners en derde partijen gedeeld, als dit nodig is om de overeenkomst die FU_SHING COSMETICS heeft met u uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. FU_SHING COSMETICS deelt uw persoonlijke gegevens in andere gevallen steeds met uw expliciete toestemming.

7.6. U hebt steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

7.7. U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

7.8. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan FU_SHING COSMETICS in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

7.9. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

7.10. U kan uw rechten uitoefenen door FU_SHING COSMETICS daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@fushingcosmetics.com, per post naar Kerkstraat 108 te 9050 Gent, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

7.11. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingautoriteit):

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7.12. Het bezoek van de website www.fushingcosmetics.com kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan. Op de website www.fushingcosmetics.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 8: Geschillen

8.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Gent.

Artikel 9: Overmacht

9.1. In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
9.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil van de Verkoper om die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, bemoeilijkt, vertraagt of kostelijker maakt, zoals onder meer doch niet uitsluitend brand, ongevallen, stakingen of lockouts, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm, sneeuw of overstromingen, import- en exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuaties, inflaties, pandemie of epidemie, oproer of oorlog, fouten van, vertragingen bij, prijsverhogingen door of overmacht bij leveranciers of diensten.

9.3. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1. Bij ontvangst van de artikelen controleert de klant de goede staat van het geleverde artikel en de conformiteit.

10.2. Alle klachten moeten binnen een periode van zeven dagen na levering van de artikelen, volledig en duidelijk omschreven, worden bezorgd aan LCen BV met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Kerkstraat 108 (België).

10.3. Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betaalverplichtingen.

10.4. FU_SHING COSMETICS verbindt zich ertoe om de klacht binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst ervan te bestuderen en beantwoorden. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt dit door FU_SHING COSMETICS zo aan de klant meegedeeld.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1. U erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij FU_SHING COSMETICS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.